ตัวชี้วัดย่อย : เขตพื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุก (SOE64)